obchodnej spoločnosti KAPIS s.r.o., sídlo Andreja Mráza 9, 821 04 Bratislava

Tento dokument a ustanovenia v ňom obsiahnuté tvoria všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) zmluvného právneho vzťahu medzi obchodnou spoločnosťou KAPIS s.r.o. zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 88083/B, IČO: 47 048 606 (ďalej aj „spoločnosť“ a/alebo „predávajúci“) ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť podnikateľ alebo nepodnikateľ (ďalej aj „klient“).

S odkazom na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka možno časť obsahu zmluvy určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a klientom, pokiaľ zmluva neupravuje inak.

Právne vzťahy spoločnosti a podnikateľa sú upravené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Právne vzťahy spoločnosti a nepodnikateľa sa spravujú Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I. Zmluvný vzťah

Zmluvou na účely týchto VOP sa rozumie záväzkový právny vzťah, ktorý vzniká zadaním objednávky klienta a prijatím tejto objednávky spoločnosťou. Zmluvou teda je aj zmluva medzi predávajúcim a klientom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti týchto zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu alebo faxu.

Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že súhlasí s ich obsahom, v znení účinnom v momente odoslania objednávky. 

Prijatie objednávky ako návrhu na uzavretie zmluvy spoločnosť potvrdí informatívnym emailom, v prílohe ktorého budú zaslané aj VOP. Prijatie objednávky musí obsahovať parametre tovaru/služby objednaného klientom. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky v prípade jej neurčitosti a/alebo nedostatočne prejavenej vôle a/alebo absencie vážnosti prejavenej vôli v objednávke. 

Vznikom zmluvy vzniká záväzok spoločnosti dodať tovar a/alebo službu (ďalej aj spoločne „tovar“) a záväzok klienta na úhradu kúpnej ceny. Zadanie objednávky znamená jej odoslanie klientom /e-mailom, cez webový portál spoločnosti, objednávka v kamennej prevádzke spoločnosti/.

II. Cena

Všetky ceny sú zmluvné ceny.

Cena je cenou bez dane z pridanej hodnoty a ďalších poplatkov. Cenou je cena, ktorá bola aktuálna v momente zaslania objednávky.

III. Platobné podmienky

Spoločnosť ponúka nasledovné možnosti úhrady klientom:

1. Úhrada zálohovej faktúry v hodnote celej sumy pri objednávkach do 2000,- EUR bez DPH

2. Úhrada zálohovej faktúry v hodnote 50% z celkovej sumy pri objednávkach nad 2000,- EUR bez DPH, doplatok zostávajúcich 50% pri odovzdaní zákazky.

3. Úhrada v hotovosti v sídle predávajúceho

4. Platba online platobnou kartou

5. Úhrada na faktúru, stáli zákazníci (4-tá a každá ďalšia objednávka uhradená riadne a včas v lehote splatnosti), štandardná doba splatnosti je 14 dní

V prípade nových zákazníkov platí pravidlo, že prvé 3 objednávky sú splatné v zmysle bodu 1. V prípade zhoršenia platobnej disciplíny stálych zákazníkov, t.z. neskoré alebo neúplné úhrady faktúr, si predávajúci vyhradzuje právo na úhradu ďalších objednávok v hotovosti alebo formou zálohovej faktúry. Tovar je vlastníctvom spoločnosti do momentu úhrady jeho ceny riadne a včas.

IV. Termín a miesto plnenia

Termín a miesto plnenia dohodnú predávajúci a kupujúci vždy ad hoc, teda konkrétne pre každú objednávku. 

Klient sa stane vlastníkom tovaru /diela alebo služby/ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. 

Predávajúci je povinný zaslať s tovarom aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú. 

Pri zaslaní tovaru je predávajúci povinný tovar zabaliť podľa bežných zvyklostí.

Klient vyjadruje predávajúcemu potvrdením objednávky súhlas pre vyhotovenie fotografií z produktov ktoré si u predávajúceho objednal. Predávajúci je oprávnený použiť ďalej tieto fotografie výlučne za účelom vlastných marketingových aktivít (web, letáky, brožúry, facebook a iné…)

V. Náležitosť objednávky

Presná identifikácia klienta/podnikateľa – obchodné meno, adresa, IČO, IČDPH, označenie osoby vybavujúcej objednávku, telefónne číslo, e-mail. 

Presná identifikácia klienta/nepodnikateľa – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail.

Presný popis objednávky – upresnenie: názov, veľkosť, počet, použitý materiál, adresa dodania, prípadne grafické alebo výkresové prílohy, spolu s cenou tovaru a/alebo služby. 

Požadovaný čas dodania. Klient tovar alebo službu objednáva prostredníctvom webovej stránky www.kapis.sk, e-mailom na adresu office@kapis.sk alebo prostredníctvom obchodných zástupcov uvedených v kontakte webovej stránky, alebo telefonicky 0917 162 808 prípadne prostredníctvom obchodných zástupcov uvedených v kontakte webovej stránky. 

VI. Zmena/odstúpenie od zmluvy

Nepodnikateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy. Nepodnikateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a/alebo uzavretia zmluvy. Lehota uplynie dňom, ktorý nastane neskôr. 

Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri porušení zmluvy zo strany spoločnosti. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informuje o jeho rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením (listom zaslaným poštou a/alebo e-mailom) na adresu spoločnosti. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je odoslané predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy spoločnosť vráti klientovi všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti so zmluvným vzťahom, najmä kúpnu cenu. Platba za tovar bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť /podľa toho, čo nastane skôr/.

Ak klient odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru. Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s jeho výslovným súhlasom a tento vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného klienta,

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený-

VII. Reklamácia a záruka

Zodpovednosť za vady tovaru sa v prípade právneho vzťahu s podnikateľom riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie vo vzťahu s nepodnikateľom v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Pri všetkých tovaroch/službách je záručná doba 24 mesiacov, ak právne predpisy SR alebo osobitná povaha tovaru/služby neustanovujú kratšiu dobu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Na osobitnú povahu tovaru /služby/ predávajúci upozorní kupujúceho v potvrdení objednávky. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením.

Klient je povinný skontrolovať si grafický náhľad odoslaný predávajúcim pred samotným potvrdením objednávky. Potvrdením objednávky vyjadruje súhlas so zaslaným grafickým náhľadom a nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v prípade že po vyhotovení objednávky bude mať klient výhrady k grafickému spracovaniu či gramatickej úprave.

Spoločnosť pri vybavovaní reklamácie postupuje v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 250/2007Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom, pokiaľ ide o nepodnikateľa, a Obchodným zákonníkom, ak ide o zmluvný vzťah s podnikateľom.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci vydá klientovi potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená a čo je jej obsahom, bez zbytočného odkladu po prijatí reklamácie. 

Predávajúci po vybavení veci oboznámi klienta so spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane eventuálneho zamietnutia reklamácie.

Klient má právo na úhradu nevyhnutných nákladov vzniknutých s uplatnením zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. 

Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 1,00 € za každý deň uskladnenia.

VIII. Ochrana údajov 

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Všetky údaje našich klientov sú zabezpečené proti zneužitiu, nakoľko sú uchovávané na serveroch vyhradených iba pre spoločnosť KAPIS s.r.o. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu Vašich osobných údajov treťou stranou. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej objednávky, právnym základom je zmluva resp. predzmluvné vzťahy a teda nepotrebujeme Váš osobitný súhlas. V prípade, ak nám udelíte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov za iným účelom ako je dodanie tovaru alebo služby na základe Vašej objednávky, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe považujeme za úplne dôverné a v nutnom prípade budú poskytnuté tretím stranám a osobe zodpovednej za vedenie účtovníctva, vrátane plnenia našich zákonných povinností voči štátnym orgánom (napr. daňový úrad, orgány činné v trestnom konaní a pod.). Vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie ani automatické rozhodovanie. V prípade poskytnutia Vašich osobných údajov tretej strane, je pre nás dôležité overiť si a mať garantované, že s Vašimi osobnými údajmi bude nakladané v súlade so zákonom a v rozsahu a spôsobom, ktorý Vám garantujeme. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky, prípadne na priamy marketing. Máte právo kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, a my Vám v lehote maximálne 30 dní odo dňa doručenia Vašej žiadosti odpovieme. Svoje žiadosti môžete zasielať na adresu: Andreja Mráza 9, 821 04 Bratislava. Máte právo kedykoľvek nás požiadať o zmenu Vašich osobných údajov, o opravu v prípade ak osobné údaje vedieme nesprávne. Opravu a/alebo zmenu Vašich osobných údajov uskutočníme bezodkladne. Osobné údaje budú uchovávané po dobu maximálne 10 rokov, v súlade so zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi apod. Následne budú zlikvidované. V prípade zaslanej cenovej ponuky, ktorú sme nerealizovali, alebo akýchkoľvek iných osobných údajov získaných na základe Vašich otázok, ak sme nakoniec žiadnu službu alebo tovar pre Vás neposkytovali, tieto budú vymazané do konca roka, v ktorom boli nami spracované. V prípade, ak nesúhlasíte s našim stanoviskom ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov na základe Vašej požiadavky, alebo máte pocit, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané zákonným spôsobom môžete sa so svojím podnetom obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Uprednostníme, ak sa vždy najskôr obrátite na nás na adrese sídla našej spoločnosti  alebo na e-mail: office@kapis.sk a sme presvedčení, že akýkoľvek podnet bude vybavený na základe nášho skúmania s ohľadom na garantovanie Vašich práva na ochranu súkromia a osobných údajov.