Zásady ochrany osobných údajov


V súvislosti so spracovávaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom a spracovávateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť KAPIS s.r.o., so sídlom Andreja Mráza 9, 821 04 Bratislava, IČO: 47048506. Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 0917 162 808, písomne na adrese vyššie uvedeného sídla spoločnosti, alebo e-mailom office@kapis.sk. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v zmysle čl. 24 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prijal primerané technické, organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia a záruky, aby zamedzil vzniku rizika pre práva a slobody dotknutých osôb.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, sa snažíme minimalizovať so zreteľom na kvalitné splnenie služieb, tak, aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme chránili oprávnené záujmy. Spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:
Základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, prípadne Obchodné meno spoločnosti prípadne podnikateľa – fyzickej osoby (živnostník).
Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail a telefónne číslo.
Vami spísané informácie v kontaktnom formulári.
Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť v zmysle používania cookies.

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.
V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám.
Osobné údaje sú uložené v zabezpečenom súbore s potrebou autorizovaného prístupu. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky.
Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
Všetci naši pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame najmä pre potrebu vypracovávania cenovej ponuky, prípadne na telefonickú alebo elektronickú komunikáciu ohľadom zadania Vami spísaného v kontaktnom formulári, poskytnutie služieb v zmysle záväznej objednávky,  pre účely vedenia účtovníctva a na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie objednávky/zmluvy a Vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením objednávky/zmluvy, alebo je spracovávanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je
predovšetkým ponuka služieb našim zákazníkom, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu údajov.

Zverejnenie údajov: Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov sme pripravení chrániť Vaše práva. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov. Máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracovávané nezákonne. Ak sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Máte právo na obmedzenie spracovávania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec. Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovávanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel.: +421 2 3231 3220, web:
www.dataprotection.gov.sk

Vaše práva môžete uplatniť telefonicky na čísle 0917 162 808, písomne na adrese vyššie uvedeného sídla spoločnosti, alebo e-mailom office@kapis.sk.
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

COOKIES

V súlade s  § 55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača v prípade, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho internetového prehliadača.

Používané typy cookies:
Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.
Súbory cookie tretích strán: Súbory cookie poskytované spoločnosti Google využívame na našich stránkach na rozsiahlu analytiku návštevnosti.

Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb a obsahu.
Nastavenia cookies môžete sami zmeniť v prípade, že nesúhlasíte s využívaním súborov cookies na našej internetovej stránke, sami si vo svojom webovom prehliadači môžete nastaviť pravidlá ako sa majú súbory cookies využívať a či ich budete poskytovať druhým a tretím stranám.
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Sami ho v nastaveniach prehliadača môžete zablokovať alebo nastaviť upozornenia na ich vyžiadanie. Zmena, ktorú nájdete popísanú napríklad v pomocníkovi prehliadača, je vždy platná len pre jeden konkrétny prehliadač a konkrétne zariadenie.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našej stránke. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používaniacookies v prehliadači však niektoré časti stránky nemusia správne fungovať.